Rente, wind, versterken, welkom en afscheid

Verslag van de algemene ledenavond (ALV) op 5 maart 2024

Nog nooit hadden we op een avond zoveel te bespreken. En daar kwam bij dat de leden de avond lekker naar hun hand hebben gezet. Is dat erg? integendeel. Bij een coöperatie hebben wij, de leden, het voor het zeggen.

Uitgebreid verslag

We keken terug en we keken vooruit. Met een gedeeltelijk hernieuwd team gaan we een paar dingen anders doen. Het is daarom dat we nóg uitgebreider verslag dan anders. Omdat we het belangrijk vinden dat jullie op de hoogte zijn en met ons meedenken. Of bijsturen waar nodig.

Welkom

Marije en Andrea heten iedereen welkom, kort, want er is veel gebeurd en veel te bespreken.

Terugblik

Door Aukje van Bezeij en Andrea van de Graaf

Officieel leverden we in 2023 twee nieuwe projecten op. De 68 panelen op de Pijnackertsraat installeerden we al eerder maar sloten we pas aan in 2023. Verder installeerden we panelen op vijf nieuwe daken maar daarvan sloten er slechts één aan: de 128 panelen op een rijksmonument aan de Lekstraat. Met dank aan Luc van den Bergh en David van Bezooijen.

 

Zonopbrengst

De zonopbrengst is voor het eerst in ons bestaan lager dan het jaar daarvoor. De projecten die we extra aansloten waren klein en het jaar 2022 telde exceptioneel veel zonne-uren. Het jaar 2023 was wat dat betreft weer normaal.

Winst en verlies projecten en organisatie

Bij Zuiderlicht maken we een onderscheid tussen de projecten en de organisatie. De projecten maakte een winst van bijna 44.000 euro. De organisatie leed zoals gebruikelijk een verlies van 18.000 euro. De totale winst is daarmee 27.000 euro.

Toch maken we verlies, als gevolg van een bijzondere last. Het gaat om een afboeking van onze gezamenlijke investering in de ontwikkeling van windmolens aan de Noorder IJ-plas. We komen er later nog uitgebreider op terug, maar in het kort: Provinciale Staten stemde tegen de plannen. Daarmee zijn die plannen niet volledig van de baan maar uit voorzichtigheid, en omdat we dat kunnen lijden, besloten we de investering af te boeken: We hebben nog steeds 90.000 euro eigen vermogen.

Lid 1 Een tijd geleden gaf ik al aan dat ik het riskant vind om aandacht te besteden aan bedrijfsvreemde activiteiten. Dat lijkt uitgekomen. Ik zou in stemming willen brengen om alleen zonprojecten te ontwikkelen.
Lid 2 We zijn een energiecoöperatie en het gaat over energie. We investeerden al eerder in een windmolen in Zeewolde en dat legde ons geen windeieren.

De balans

Op de balans staat niet langer onze investering in wind. Het is niet gezegd dat die investering zich nooit terugbetaalt, maar dat gaat langer duren. En dan zegt een boekhouder: dat moet je afboeken. En dat hebben we gedaan. Het is afgeboekt als ‘bijzondere last’. Mocht het project uiteindelijk wél doorgaan en het geld komt terug, hebben we een ‘bijzondere bate’. Verder is er niet veel veranderd, we groeien gestaag en we staan er financieel goed voor.

Kascommissie

Door Jan Smolenaars (en Maarten ter Horst)

De kascommissie stelde het bestuur een aantal vragen over het geslonken vermogen en over de vele projecten die zijn gestart, maar niet geactiveerd. Onze vragen zijn adequaat beantwoord. Wat ons betreft kloppen de cijfers en is de toelichting akkoord. Wij als kascommissie stellen voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.

De kascommissie, iets voor jou?

Omdat we Maarten vroegen om de nieuwe penningmeester te worden en omdat hij daar ‘ja’ op zei, zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie. Vind je het leuk om eens per jaar met een kritische blik mee te kijken naar onze cijfers? Laat het ons weten.

Stemmen

Financieel jaarverslag en decharge bestuur

Lid 3 Ik heb nog een vraag over wind en die vraag gaat ook over het jaarverslag. Ik wil daar dus nog niet over stemmen.

Het bestuur besluit om de volgorde te veranderen en om de slides over windenergie naar voren te halen.

Windmolens Noorder IJ-plas

Door Ronald van Oijen

De afgelopen drie jaar werkten we aan een plan voor uiteindelijk drie windmolens aan de Noorder IJ-plas. Zuiderlicht deed dat samen met de Windvogel en Amsterdam Energie/Onze Energie (samen 50 procent) en de bedrijvencoöperatie NDSM Energie (de andere 50 procent).

Waarom windenergie?

Omdat we er met zonne-energie alleen niet komen. In de Regionale Energiestrategie (RES) van Amsterdam staat dus dat Amsterdam ernaar streeft om met met wind en zon energie op te wekken en ook dat bewoners en bedrijven in de omgeving voor minimaal 50 procent mede-eigenaar van de molens zijn.

Het project is de afgelopen tweeëneenhalf jaar door een professioneel projectteam gerund, met in dat team onze eigen Frank Boon, een professionele windontwikkelaar van de Windvogel en ook Tineke, een ervaren windontwikkelaar, die zich later op de avond kandidaat stelt als bestuurslid projecten.

Van de gemeente kregen we subsidie. Als het project doorgaat wordt de subsidie een lening. Daar is het grootste deel van de ontwikkeling uit betaald. De rest investeerden de coöperaties.

Omgevingsvergunning

Er ligt nu een plan voor drie turbines met een capaciteit van 17 MW, die stroom leveren voor circa 20.000 Amsterdamse huishoudens. Daarvoor vroegen we in januari 2023 een omgevingsvergunning aan. Omdat het een groot project is, groter dan 5MW, moet de provincie Noord-Holland de vergunning verlenen. Om aan alle gestelde eisen te voldoen is veel onderzoek gedaan. Omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken en mee te praten en dat heeft geleid tot meerdere gesprekken en bijeenkomsten, ook met buurgemeenten.

Gedeputeerde Staten oordeelde positief over het plan: het plan voldeed aan alle vooraf gestelde normen en eisen. In november moesten Provinciale Staten besluiten over een zogenaamde verklaring van geen bedenking, voor het afgeven van de vergunning. Dat had een formaliteit moeten zijn, want het plan voldeed op alle punten. Toch is het plan weggestemd om redenen die niets te maken hebben met inpassing in de omgeving.

Sinds twee weken ligt er een officieel gemotiveerd besluit van Provinciale Staten om het plan niet door te laten gaan. Daar kunnen nu we nu zienswijzen op indienen en daar werken we aan, en wij niet alleen. Vervolgens zal Provinciale Staten definitief stemmen over het al dan niet verlenen van een vergunning.

Waarom dienen we een zienswijze in?

Al sinds 2012 is de Noorder IJ-plas een zoekgebied. Het is het meest voor de hand liggende gebied in Amsterdam. Als dat om politieke redenen wordt weggestemd, dan zullen andere projecten in het land mogelijk volgen en ook voor Amsterdam heeft het gevolgen. Die plant om 50 MW aan stroom op te wekken met wind op land. Dat zal dan ergens anders vandaan moeten.

Voor de zekerheid dienden we een tweede vergunningsaanvraag in: bij Gemeente Amsterdam, voor één windmolen van 5 MW. Tot 5 MW is geen goedkeuring van de provincie nodig. 

Lid 1 Ik heb gewaarschuwd dat dit veel energie zou gaan kosten en die angst zie ik nu bevestigd. Ik pleit ervoor dat Zuiderlicht zonprojecten gaat ontwikkelen zonder subsidie, en dat Zuiderlicht gaat uitzoeken hoe het de omzet kan vergroten en kosten kan besparen.
Ronald In onze statuten staat dat we zo veel mogelijk duurzame energie willen opwekken. Met alleen zon, ‘s zomers en overdag, komen we er niet. Daar is wind bij nodig.
Andrea We denken wel degelijk aan de toekomst, daar hebben we het straks nog over. Windenergie was bij uitstek een middel geweest om wat meer inkomsten voor de coöperatie te genereren.

Lid 3 in het verslag zit een waardeoordeel over het besluit van Provinciale Staten. Het is een democratisch besluit van de provincie. Ik zou de tekst anders geformuleerd willen hebben, in het jaarverslag. Verder stel ik voor dat Zuiderlicht bij een volgend project het woord lokaal draagvlak serieus neemt.
Ronald Ik heb er geen moeite mee om de politieke toon uit het jaarverslag te halen en de rest van het bestuur zie ik daarmee instemmen.

Lid 4 We kunnen een discussie voeren over windenergie. Dat moet dan goed worden voorbereid en aangekondigd.
Aukje In het verleden, in de fase dat we daarover een beslissing namen, nodigden we twee keer de leden uit voor een klankbordgroep wind. Daar waren toen geen reacties op.
Ronald: We staan nog steeds open voor discussie over het al dan niet meedoen aan windprojecten. Dat nemen we mee en pakken we op.

Lid 5 Ik vind het heel bijzonder en goed dat jullie nu een vergunning aanvragen voor één windmolen. Kun je nou elk jaar weer een vergunning aanvragen? (de zaal lacht)
Ronald Dat zijn we nog aan het bekijken, maar we denken van niet. Je komt dan ook in de problemen met je SDE-aanvraag.

Lid 6 Ik wil graag een nieuwe metric introduceren: gedoe per kWh. Een windproject levert meer gedoe op dan een zonproject maar de opbrengst is hoger. Als het lukt om een windproject te realiseren is de metric gedoe per kWh waarschijnlijk gunstiger.
Andrea We kunnen het jaarverslag in stemming brengen, met de kanttekening dat we het waardeoordeel, ‘een politiek besluit’, eruit halen.

 Lid 6 Ik stel voor om er twee stemmingen van te maken: eerste over een akkoord op de aanpassing van het jaarverslag, zodat ik daartegen kan stemmen, en daarna over een akkoord op het jaarverslag zelf. (de zaal lacht)

Stemmen

Akkoord op het voorstel om het waardeoordeel over het besluit van PS uit het jaarverslag te halen

15 stemmen voor, 19 tegen, 4 blanco

Het voorstel is verworpen

Akkoord financieel jaarverslag Zuiderlicht en decharge bestuur

37 stemmen voor, 1 tegen, 1 blanco

Rente

De leden bepalen hoeveel rente we uitkeren. Elk percentage levert een verlies op voor de coöperatie, maar dat heeft te maken met de eerder besproken afboeking van de investering in windmolens.  Het aantrekken van leningen is makkelijker als we 4 procent rente uitkeren, maar de keuze is aan de leden. Als bestuur kunnen we met alle percentages overweg.

Lid 7 Zijn er nog projecten die veel geld gaan kosten en waarvoor je met 5 procent minder ruimte zou hebben?
Andrea Nee. Het is hangen en wurgen met bijna alle projecten die we doen maar het gaat met zonprojecten om kleine bedragen en die kunnen we meestal wel zelf bijpassen. We werken samen met de gemeente aan solar carports en er is nog een fonds voor VvE’s en carports waar we zo nog meer over vertellen, waar flink wat geld in zit. We hoeven nu niet te investeren in wind.

Lid 8 Lopen we niet een groot risico als gevolg van de capaciteit van Liander?
Andrea/Aukje In Amsterdam is er voor teruglevering geen capaciteitsprobleem op het net. Er is soms een ander capaciteitsprobleem: Liander heeft het druk, waardoor projecten soms moeten wachten op aansluiting.
Lid 9 Projecten draaien 16 jaar of langer, als Liander de capaciteit mist om snel aan te sluiten, loop je maanden mis, maar dat loop je de komende jaren wel weer in.
Andrea We lopen niet meer risico dan voorgaande jaren.

Lid 6 Stemmen we over de rente van 2024 of die van 2023?
Andrea 2023

Lid 10 En je kunt de rente ook doneren.
Andrea Dat geld benutten we voor een project dat net niet uit kan.

Hoeveel rente keren we uit over de lening die uitstonden in 2023?

2 procent – 2 stemmen, 3 procent – 25 (meerderheid), 4 procent – 10, 5 procent – 0, blanco 2.

Akkoord met een bedrag van 25.000 euro als ruimte waarbinnen leden hun leningen kunnen terugvragen

Voor ledenleningen rekenen we met ongeveer tien jaar. Na die tijd heeft het project zich voldoende terugverdiend om de leningen aan leden terug te geven. Maar er is ruimte voor leden om leningen eerder terug te vragen. Die ruimte wisselt. Zuiderlicht vraagt akkoord op 25.000 euro, als ruimte waarbinnen leden hun leningen kunnen terugvragen. Gezien de bijzondere afboeking is die ruimte wat lager dan vorig jaar (50.000 euro). Onze ervaring is dat die ruimte nauwelijks wordt benut.

Lid 11 Is het een boete?
Andrea Nee, het is een ruimte waarbinnen mensen, bijvoorbeeld als gevolg van persoonlijke omstandigheden, kunnen terugvragen. Denk aan overlijden, een scheiding of kinderen die gaan studeren. Het is ook om te voorkomen dat honderd leden tegelijkertijd hun lening terugvragen.

40 stemmen voor, 0 tegen, 2 blanco

Afscheid

Door Andrea van de Graaf

Igor de Glas is zelf niet aanwezig. Igor paste als penningmeester vijf jaar lang goed op de centjes. Hij is toegetreden op een moment dat we wilden en moesten professionaliseren en daar heeft hij enorm aan bijgedragen. Hij hielp ons bovendien met de vele juridische uitdagingen. Dank Igor! (applaus)

Marije Ebbers is er wel. Ze was onze secretaris. Ze deed een Master of Business Coöperaties en Sociaal Ondernemen. Ze was dus een fantastische aanwinst en ons jongste bestuurslid ooit. Marije organiseerde onze eerste projectleiderstraining. Ze was de stilste tijdens club (ons maandelijkse bestuursoverleg), maar elke vraag die ze stelde was to the point. Ze is nu adviseur klimaatadaptatie bij de gemeente. De meeste bestuursleden hebben geen thuiswonende kinderen en dus meer tijd om zich bezig te houden met maatschappelijke uitdagingen. Marije wil dat, maar wordt soms ingehaald door haar leven met kleine kinderen. Gelukkig blijft ze nog even onze elegante, charmante gastvrouw van ALV’s. Met pijn in ons hart laten we haar gaan.

Marije Ook ik voel die pijn. Ik wil zo veel meer dingen doen, meer het past er even niet meer bij’.

Bram Veenvliet is ook aanwezig. Hij monitort al jaren de opbrengst van onze installaties en maakt die mooie grafieken. Ook hij is jong en vader en voor hem geldt ook: andere uitdagingen. Dank Bram! (applaus)

Welkom bestuursleden

Maarten ter Horst zit al een paar jaar in de kascommissie en hij deed de projectleiderstraining. Drie jaar geleden vertelde hij tijdens een ALV dat hij met veel geld en grote projecten werkt, en dat hij als projectleider, van Zuiderlicht, het allerkleinste project had gekregen, dat het langste duurde. En nog steeds niet af is. (de zaal lacht). Kleine projecten met lange trajecten trokken hem toch aan. Toen we hem belden om de functie van Igor over te nemen zei hij direct ja.

Maarten Heel veel zin in. Geld zit me in het bloed en daar kun je goede dingen mee doen. Marije heeft mij in de projectleiderstraining geënthousiasmeerd en Aukje zei: dan heb ik voor jou zó ‘n ontzettend mooi dak. (de zaal lacht).

Tineke de Vries zou hier zijn maar is helaas ziek. Ze ontwikkelt al twintig jaar duurzame energieprojecten. Ze zat samen met Frank in het projectteam wind en weet alles van wind, zon en warmteprojecten. Dus wie weet gaan we nog meer spannende dingen doen waar we geen verstand van hebben. (de zaal lacht) Nee, grapje, daar hebben we het nog nooit over gehad. We bedachten al wel langere tijd dat we met bijna dertig lopende projecten graag een bestuurslid projecten wilden hebben. Tineke houdt ook graag namens de coöperaties de vinger aan de pols bij nieuwe zoekgebieden voor wind. Toen we haar vroegen zei ze: ‘Ik hou wel van structuur en wil concrete resultaten, dus weet wel wat je met mij in huis haalt.’

Ja, Tineke!

0 stemmen nee, 1 blanco en de rest ja.

Ja, Maarten!

0 stemmen nee, 0 blanco, iedereen ja

Welkom werkteam

In januari namen we afscheid van Frank. Tien jaar lang deed Frank samen met Aukje en later Jasper alle projecten. We gaan hem missen, maar we snappen dat hij door wil met nieuwe dingen. Franks vertrek is ook een kans. We hebben al een aantal jaar ons ‘klasje’: onze projectleiderstraining. Sommigen gaan dat echt doen, sommigen niet. We zijn heel blij dat we Frank kunnen vervangen met veel vrijwilligers en drie mannen die ook betaald werk gaan doen: Calixte Govaarts, Wouter de Wijn en onze benjamin, Ries Verhoeven.

En dan nu…

Calixte Govaert, projectleider, nieuw lid van het werkteam en onze eigen singer-songwriter speelt en zingt: ‘Met een beetje goede wil’, een nummer dat hij schreef tijdens de projectleiderstraining.

De blik vooruit, met een versterkingsplan

Door Andrea van de Graaf

Het werkteam maakte de afgelopen tien jaar veel uren en kreeg daar een vergoeding voor, geen inkomen waar je goed van kunt leven. Als wij als coöperaties willen opschalen, dan moeten we mensen een carrièreperspectief kunnen bieden. Als we ons werkteam niet redelijk betalen, houdt dat ons tegen. We kunnen dan niet aannemen wie we willen aannemen.

Ons budget is ontoereikend om marktconforme lonen te betalen maar we willen een poging doen om in de buurt te komen, om niet afhankelijk te zijn van mensen die al een inkomen hebben en Zuiderlicht erbij doen. We blijven absoluut werken met mensen die vrijwillig een paar uur in Zuiderlicht willen steken, maar we hebben ook betaalde krachten nodig. En jongere medewerkers. En die moeten we goed willen betalen.

Wat ook speelt is dat het risico voor het al dan niet slagen van projecten tot nu toe geheel bij het werkteam lag. Een aanbesteding die we niet winnen, een dak dat ineens toch vervangen moet worden. Niet elk project gaat door en daar zitten soms veel uren in. Die uren willen we in ieder geval gedeeltelijk kunnen vergoeden. Dan verschuift het risico van het werkteam naar Zuiderlicht.

Laatst zei iemand: stel dat jullie een ton krijgen, hebben jullie dan de boel op orde? Toen dacht ik: nee, want we doen als coöperatie vaak projecten die andere, commerciële partijen niet oppakken. Natuurlijk zouden we veel meer grotere en meer rendabele projecten willen doen, maar die vallen meestal niet onze kant op. Dat zien de gemeente en het rijk ook. Daar zijn we, als APEC, over in gesprek. We zien dus dat er meer geld beschikbaar komt: uit onze bijna 30 projecten maar ook van de gemeente en het rijk. Alleen…, nú nog niet.

En dus gaan we jullie zo een begroting laten zien die niet uitkomt. We gaan ervan uit dat we vanuit het rijk en de gemeente steun krijgen. Zo niet, dan kunnen we het verschil uit eigen middelen bijleggen. In de zomer evalueren we hoe we er voorstaan en wat de vooruitzichten zijn: of de koerswijziging volhoudbaar en verantwoord is. Graag horen we of jullie ons steunen bij het nemen van deze grote stap, waar we zelf maandenlang over hebben gediscussieerd.

Begroting

Door Radboud Williams (voormalig lid kascommissie, adviseert het bestuur)

Projecten

Omdat er meer projecten bijkomen stijgen de inkomsten uit de exploitatie van al onze projecten met 50.000 euro ten opzichte van 2023. In 2024 rekenen we verder op subsidie uit het COOP Centraal-fonds, waarover later meer. Een deel van die subsidie is bestemd voor het dekken van de onrendabele top van projecten. Die heeft geen effect op het resultaat van de begroting, want kosten en baten streep je tegen elkaar weg. Zuiderlicht is echter ook gevraagd om de coördinatie van het fonds op zich te nemen, tegen een vergoeding van 6.000 euro en die zie je wel terug in het resultaat.

De uitgavenkant neemt met 70.000 euro toe.  Dat heeft te maken met de begrote rentelasten en afschrijvingskosten van een groeiend aantal projecten. Ook de exploitatiekosten nemen toe. Een tegenvaller is dat we vanaf nu de zogenaamde Scope12-keuring moeten laten uitvoeren voor alle bestaande projecten. Dat is een nieuwe voorwaarde om projecten te kunnen verzekeren. Dat kost ons ongeveer 800 euro per project. We zullen daarom eenmalig 15.000 euro extra moeten uitgeven. Kosten voor projectontwikkeling zitten niet in de begroting maar in de businesscase van projecten, eventueel aangevuld met subsidie.

De extra kosten van 40.000 euro komen dus voort uit meer uren, een hoger tarief en meer mensen en functies in het werkteam. Voor het risico dat projectleiders lopen wanneer een project niet doorgaat nemen we 5000 euro op.

Aan de projectenkant leidt dat tot een verlies van 11.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar gaat het om een verlies van 56.000 euro. Daar zeggen we bij dat een deel van de kosten, ongeveer 18.000 euro voor coördinatie en technische begeleiding van de organisatie, naar de projecten zijn verhuisd. Omdat ze daarbij horen. Zie ook: Begroting projecten 2024.

Organisatie

Aan de organisatiekant verandert weinig: daar leden we altijd al een verlies. De bijdrage van projecten neemt toe omdat we meer projecten hebben. Daar staat tegenover dat we het aantal betaalde uren verhogen. Dat dat geen effect heeft komt omdat we 18.000 euro voor ondersteuning projecten uit de organisatie weghaalden. Zie ook: Begroting organisatie 2024

Als we de extra afboeking voor wind niet meenemen, boekten we in 2023 een positief resultaat van 27.000 euro. In 2024 gaan we als gevolg van het versterkingsplan 30.000 euro in de min. Het verschil is 57.000.

We gaan eraan werken om het gat te dichten met extra inkomsten. We hopen op nul uit te komen. Dat bijna nul-resultaat zie je terug in de Begroting projecten en organisatie 2024

Lid 3 Zijn jullie niet bang dat jullie jezelf uitsluiten van de ontwikkeling van lucratieve windprojecten als gevolg van te grote overheidssteun?
Radboud Het betreft hier alleen subsidie voor onrendabele zonprojecten. Alleen met de panelen op het dak van de gemeentewerf aan de Theemsweg haalt Zuiderlicht een behoorlijk resultaat. Dat is even groot als het resultaat van alle andere projecten bij elkaar.

Lid 6 50 procent lokaal eigendom is ook het streven van de Nederlandse windassociatie en van Holland Solar. Een aantal leden van die brancheorganisatie verzet zich daartegen met als argument de wisselende kwaliteit en professionaliteit van de coöperaties. Ik denk dus dat het slim en verstandig is om dit versterkingsplan in te zetten. Ik steun het van harte. Brancheorganisaties lobbyen actief bij EZK en RVO om budgetten vrij te maken om coöperaties te helpen professionaliseren.
Andrea Die signalen vangen wij ook op, daarom durven we het aan.

Lid 1 Ik kan het niet helemaal overzien, en dat geeft niks. Ik steun het versterkingsverhaal zonder meer, maar is het beleid om in de niet-commerciële projecten te investeren? En hoe gaan jullie nieuwe mensen inwerken zodat ze projecten genereren? Ervaring heb je niet na 30 projecten maar na 300 projecten. Trek niet een te grote broek aan.
Andrea Voor het inwerken en begeleiden van projectleiders hebben we de training en een wekelijks spreekuur. De nieuwe mensen draaien al langere tijd als vrijwilligers mee.
Aukje In antwoord op de vraag waarom we geen commerciële daken doen: dat doen we graag, maar in Amsterdam is weinig ruimte voor bijvoorbeeld grote zonneweides. We wonen in de stad: dichtbebouwd gebied met vooral lastige daken. Straks gaan we het nog hebben over zon op carports en de nog nauwelijks benutte daken is van VvE’s. Maar ook dat is complexe materie, met VvE-besturen, bewoners en wooncorporaties die samen beslissingen moeten nemen en bij voorkeur de stroom zelf willen gebruiken. Een aantal commerciële partijen, heeft zich daarop gericht en inmiddels de handen er weer van afgehaald, want té complex. Wij, als coöperaties, gaan die uitdaging wél aan.

Andrea Het is niet dat we geen grote projecten willen. We schreven met drie Amsterdamse coöperaties in op een tijdelijke zonneweide op Strandeiland, die is vergeven aan een Groningse coöperatie. En dat we het op lastige daken tóch voor elkaar krijgen, straalt af op de omgeving. Dat wil de gemeente ook.

Lid 12 Professioneel is goed en mensen zijn een belangrijk asset. Begroot daarom ook wat voor extra coaching en begeleiding voor het bestuur, mensen in de werkorganisatie en de jongeren. Van mij mag het nog wat meer zijn. Dat hoeft niet nu, maar neem mee dat dit misschien nog te bescheiden is. Het is zó belangrijk wat we doen. En dan is de 30.000 die we vragen aan het rijk, provincie en de gemeente maar weinig.

Lid 4 Waarom stemmen we niet over de begroting? Dat vind ik gek, zeker als het bestuur grote veranderingen voorstelt.
Marije We gaan nu niet stemmen, maar peilen, en we nodigen iedereen uit die met ons en Radboud mee wil denken om deel te nemen aan een werkgroep, een commissie van leden. We nemen in overweging om de ALV in de toekomst ook te laten stemmen over de begroting.

Peiling over de begroting

35 leden zijn positief, 0 negatief en 7 leden stemmen blanco, o.a. omdat de cijfers op de slide onleesbaar zijn.

COOP Centraal

Door Ries Verhoeven en Andrea van de Graaf

Ries COOP Centraal is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en energiecoöperaties. Een van de doelen is doel is om jongeren te betrekken bij de energietransitie en daar ga ik me voor inzetten. Dat doe je met studiepunten of een bijbaan. Heb je een leuke vraag die een student kan gaan onderzoeken? Mail Ries.

Daarnaast komt er een COOP Centraal Impact fonds. Het Impact fonds is een fonds van de Rabobank bedoeld om de onrendabele top van projecten te dekken voor carports en VvE’s. Het gaat om een paar duizend euro per project.

Andrea De Rabobank stopt een bedrag van 225.000 euro in het Impactfonds. We vroegen de bank eigenlijk steun voor het versterkingsplan, een bedrag van 50.000 euro. Dat konden ze niet geven, maar wel 225.000. Dat is niet alleen voor Zuiderlicht, maar voor allerlei initiatieven in de hele Metropoolregio Amsterdam. Zuiderlicht is gevraagd dat te coördineren. Daarvoor hebben we een vacature uitstaan.

Daar hebben we een pittige discussies over gehad. Willen we die verantwoordelijkheid en willen we het aannemen van de Rabobank, want die bank doet niet alles heel goed. Maar het is geld voor veel projecten, voor de hele regio. En vooral bij de Rabobank in Amsterdam zien wij en ook anderen veel verandering. Op de Rabobank landelijk en wereldniveau hebben we geen invloed, maar in Amsterdam wel. We zien daar dingen veranderen. En als daar iets verandert, verandert er vast ook wat daarbuiten.

We maakten een plan: met geld voor een junior die begeleiding krijgt van een senior. Dus met aandacht voor jongeren en coaching. Het plan kun je opvragen bij Aukje.

APEC

Door Sigyn Wichers

De zeven grootste coöperaties van Amsterdam verenigden zich in APEC om uit één mond met de gemeente te kunnen praten over gemeenschappelijke belangen. Voor de wens van 50 procent lokaal eigendom kan de gemeente niet om de coöperaties heen. We hadden een gesprek met de wethouder en per 1 maart is er een prekwartiermaker aangesteld. Die gaat eerst met veel mensen in gesprek en levert een rapport op.

We willen bijvoorbeeld kijken of de coöperaties een preferente positie kunnen krijgen, want hoe kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de gemeente een Groningse coöperatie de zonneweide op Strandeiland gunt? Er zijn allerlei mogelijkheden om op aanbestedingsgebied dingen anders aan te pakken. De gemeente staat daarvoor open. Mogelijk betaalt de gemeente ook mee aan de professionalisering van de coöperaties.

Lid 13 Wie is de pre-kwartiermaker?
Sigyn Frank van Erkel. Hij was directeur bij Gemeente Amsterdam en bestuurslid bij een vrijwilligersorganisatie.

Lid 14 Waarom een pre-kwartiermaker?
Sigyn Dat is mogelijk de opstap naar een kwartiermaker, iemand die er bijvoorbeeld voor zorgt dat er voor warmtecoöperaties een servicebureau komt, die hen ondersteunt. Voor zon- en windcoöperaties zetten we vooral in op de versterking van individuele coöperaties. Maar we wachten het rapport af.

Lid 1 In Duitsland is ongeveer de helft van alle investeringen in duurzame energie in handen van de bewoners. Ik hoop dat jullie de gemeente kunnen overtuigen dat dat de maatstaf zou moeten zijn.

Lid 15 Aan wie rapporteert de prekwartiermaker?
Sigyn Aan de wethouder en APEC.

Solar carports

Door Wouter de Wijn

Het project solar carports is een mooi voorbeeld van een APEC-project. We werken samen met Amsterdam Energie, Weesp Duurzaam en Team Zon van de gemeente. We onderzoeken of we alle gemeentelijke parkeerterreinen kunnen overkappen met solar carports. We kijken naar beleid, contracten en (juridische) obstakels. En naar concrete projecten die we al kunnen doen. We zijn nu aan de slag met een parkeerplaats in de Buiksloterbanne: met panelen, onderconstructie, laadpalen, laadprofielen, de energievraag van de sportvoorzieningen aan wie we de stroom kunnen leveren, welke aansluitingen er zijn en of daar een businesscase van te maken valt.

Zon op daken

Door Aukje van Bezeij

Een aantal projecten realiseerden we zo goed als. De panelen erop liggen, maar ze zijn nog niet aangesloten. Op het Marineterrein legden we samen met vrijwilligers en jongeren uit Zuidoost 800 weespanelen.

Binnenkort leggen we er nog 100 panelen bij en sluiten we ze aan. Met een groot dankjewel aan Jasper en Jan en Wouter. De panelen op VvE Bramzeilhof sloten we net aan. Op dat hele grote dak liggen panelen die stroom leveren aan individuele woningen, koop en huur. Om een groter deel van het dak te benutten liggen er ook 245 coöperatieve panelen. Naast Jasper werkten ook Maarten en Herbe aan het project.

Tot slot legden we panelen op twee stadsdeelkantoren in Zuidoost en Oost. Overmorgen vindt de scope 12-keuring plaats, we hopen dat daarna de panelen snel aan te sluiten.

We hebben nog een paar projecten in wording en dat zijn allemaal daken van woongebouwen. Het afgelopen jaar deed Jasper Klapwijk een tiental haalbaarheidsstudies in opdracht van VvE’s. Daarmee laten we de VvE zien wat er mogelijk is, hoeveel panelen er op het dak kunnen en aan wie je de stroom kunt leveren. Aan individuele bewoners, de collectieve aansluiting of het net, en met welk voordeel voor de bewoners of de VvE. Het kan zijn dat de bewoners daarna kiezen voor een al dan niet gedeeltelijke, coöperatieve oplossing.

Projecten waar we concreet aan werken zijn VvE de Sluis, tussen Entrepotdok en Hoogte Kadijk. Voor de panelen is een omgevingsvergunning aangevraagd, het zal nog minimaal twaalf weken duren voor die wordt toegezegd. Veel bewoners werden al lid van Zuiderlicht.

Coöperatie De Nieuwe Meent, staat al langer in ons overzicht. De woningen moet nog worden gebouwd maar de verwachting is dat het gebouw einde dit jaar een dak hebben. Pas dan kunnen er panelen op.

Tot slot is er VvE Finisterre, een gebouw met gepland dakonderhoud. We werken aan een plan voor weespanelen.

Stemmen over mandaat

Het bestuur van Zuiderlicht vraagt een mandaat van 500.000 euro om de net genoemde ontwikkelingen te realiseren.

Lid 16 Vorig jaar hadden jullie geld over. Is het cumulatief of is het absoluut?

Marije Absoluut

Lid 3 Mag ik voorstellen om er een mandaat voor zonprojecten van te maken? Anders gaan jullie er nog batterijen of kerncentrales van bouwen.

Ronald De projecten moeten voldoen aan de statuten van Zuiderlicht. Daarin staat duurzame opwek. Daar hoort wat ons betreft geen kerncentrale bij.

38 stemmen voor, 0 tegen en 2 blanco

Paultje(s)

Paultje is een stokstaartje, de mascotte van Zuiderlicht. Ons bereikte het verdrietige nieuws dat de maker van de Paultjes, kunstenaar Jeroen Bisscheroux, onverwachts en veel te jong is overleden.

Paultje geven we aan locaties met zonnepanelen van Zuiderlicht, en soms ook aan mensen die veel voor Zuiderlicht betekenen. Eerder dit jaar gaven we een Paultje aan Jan Smolenaars, die bijna de hele zomer op het dak van het Marineterrein doorbracht. Dat deed hij samen met… Wouter de Wijn.

Wouter komt op het podium en daar staat ook nog… Marije. Dit Paultje gaat mee met Wouter, Marije krijgt er later een. Een groot applaus voor en dank aan Wouter en Marije!

Het laatste woord

Bij het tienjarig jubileum deden we een quiz en de winnaar van de quiz won ‘het laatste woord op elke ALV’. Die winnaar was… Ellen. Maar Ellen ‘kreeg ook al een ontzettend mooi armbandje’ en het laatste woord komt dus van Marije: de bar is open!