Voorwaarden

Aan het lidmaatschap, het verstrekken van leningen en het afnemen van stroom verbinden we een aantal voorwaarden. De voorwaarden beschrijven we in het huishoudelijk reglement.

Euroleden en leenleden

Euroleden en leenleden zijn verplicht de eenmalig contributie van €1 te betalen bij aanvang van het lidmaatschap. Wie alleen de contributie van €1 voldoet maar geen lening aan de coöperatie heeft verstrekt is eurolid. Wie naast het lidmaatschap ook een lening aan de coöperatie verstrekt is leenlid.

Ieder lid, eurolid of leenlid, onderschrijft het doel van de coöperatie zoals vastgelegd in artikel 3 van de statuten. Het doel van de coöperatie is om lokale duurzame energie te bewerkstelligen in de metropoolregio Amsterdam door het bouwen van lokale duurzame energieinstallaties.

Het bestuur heeft de mogelijkheid om tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering, nadat een eurolid of leenlid is aangemeld, over toetreding van een eurolid of leenlid te beslissen.

Wanneer het geld op de rekening van de coöperatie is bijgeschreven gaat het lidmaatschap in.

De leningsvoorwaarden tussen de coöperatie en het leenlid zijn vastgelegd in het leenreglement.

Alleen leenleden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering; euroleden hebben wel toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

Ledenregister

Van de euroleden en leenleden houden we een bestand bij met de bedrijfsnaam (indien van toepassing) en de personalia en de adresgegevens van zowel natuurlijke- als rechtspersonen. Ook nemen we hierin op: het bankrekeningnummer, de datum van aanmelding, de datum van toelating en de datum van uittreding. We vragen alleen naar gegevens die nodig zijn voor de inschrijving en afhandeling van de lening.

Bij verandering van bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, (post)adres, woonplaatsgegevens en/of andere gegevens, is een eurolid of leenlid verplicht Zuiderlicht hierover te informeren.

Euroleden en leenleden kunnen te allen tijde een overzicht opvragen van zijn of haar gegevens die bij Zuiderlicht geregistreerd staan. De gegevens in het ledenregister zijn strikt vertrouwelijk en delen we niet met derden.

Beëindiging lidmaatschap door overlijden

Wanneer een eurolid of leenlid overlijdt, beëindigen we het lidmaatschap. Het eventueel aflossen van een lening van het overleden leenlid is beschreven in artikel 9 tot en met 12 van het leenreglement. Wie stelt bevoegd te zijn handelingen met betrekking tot de nalatenschap van het eurolid of leenlid te verrichten kunnen wij vragen naar een bewijs: een verklaring van erfrecht, afgegeven door een Nederlandse notaris, overlegt/overleggen.

Bestuursfuncties en werkwijze van het bestuur

Van elke vergadering maken we een verslag. Leden kunnen, op verzoek, die verslagen inkijken.

Besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Wanneer nodig, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Het bestuur is bevoegd om, zonder toestemming van de algemene vergadering, overeenkomsten te sluiten en leningen aan te gaan tot een maximaal bedrag van €50.000.

Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering

Euroleden en leenleden sturen we minimaal twee weken van te voren de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

Euroleden en leenleden krijgen minimaal één week van te voren de gelegenheid om de stukken die ter discussie staan tijdens de algemene ledenvergadering op te vragen of te downloaden via de website van de coöperatie.

Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene ledenvergadering kan wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Wanneer er een conflict is tussen de algemene voorwaarden en de statuten, hebben de statuten voorrang.

Laatst bijgewerkt: mei 2018