Leenreglement Zuiderlicht

vastgesteld door de ALV, dd: 24 juni 2021

Dit reglement [art. 1- 30] is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2021. Het beschrijft onder welke voorwaarden Coöperatief Zuiderlicht U.A., hierna: ‘Zuiderlicht’ leningen mag aannemen van haar leden.

 1. Zuiderlicht heeft de mogelijkheid van haar leden gelden ter lening aan te nemen, hierna: “lening”. Een lening staat los van het eenmalige lidmaatschap.
 2. Zuiderlicht kan leningen aannemen binnen het investeringsmandaat. De algemene ledenvergadering geeft dat mandaat af en stelt vast welk bedrag het bestuur mag investeren, en welk bedrag het aan leningen mag aantrekken. Het bestuur kan de leningen aanwenden voor de realisatie van haar doelen zoals vastgelegd in de statuten, dit ter beoordeling van het bestuur.
 3. Zuiderlicht kan de kring van leden die in het kader van een financieringsvoorstel die leningen kunnen verstrekken beperken: zo zijn ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika en Amerikaans belastingplichtige personen uitgesloten van lening. Zuiderlicht kan bijvoorbeeld ook alleen direct omwonenden van een project de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Minderjarigen en handelingsonbekwame personen kunnen alleen een lening verstrekken wanneer dat de uitdrukkelijke wens is van hun wettelijk vertegenwoordiger(s).
 4. Alleen leden die met Zuiderlicht een lening-overeenkomst zijn aangegaan kunnen Zuiderlicht een lening verstrekken.
 5. Het bestuur is bevoegd om namens Zuiderlicht met leden lening-overeenkomsten aan te gaan, passend binnen het investeringsmandaat zoals we eerder beschreven in artikel 2. Het bestuur is bovendien bevoegd om namens Zuiderlicht lening-overeenkomsten aan te gaan met leden die voor inwerkingtreding van dit leenreglement al geld leenden aan Zuiderlicht.
 6. De inhoud van een lening-overeenkomst tussen Zuiderlicht en een lid legt Zuiderlicht digitaal vast.  Voordat een lid via een formulier op de website van Zuiderlicht overgaat tot het overmaken van een lening vraagt Zuiderlicht het lid om akkoord te gaan met de inhoud van de lening-overeenkomst.
 7. Een als lening te storten bedrag bedraagt minimaal €250,-, tenzij anders bepaald in het desbetreffend financieringsvoorstel. Het maximumbedrag bedraagt €5.000,-. Dat maximum kan het bestuur na goedkeuring van de algemene ledenvergadering verhogen of verlagen.
 8. Na ontvangst van een lening bevestigt Zuiderlicht aan het desbetreffende lid dat zij de lening heeft ontvangen. Dat doet zij digitaal. Wanneer Zuiderlicht de lening niet accepteert, boekt zij het ontvangen bedrag terug op de rekening van herkomst. Zuiderlicht zorgt ervoor dat acceptatie, bevestiging en terugboeking binnen twee maanden na ontvangst van desbetreffend bedrag plaatsvinden.
 9. Wanneer Zuiderlicht leningen accepteert boekt zij die bij op een ‘leningrekening’.
 10. Zuiderlicht onderhoudt een leningregister dat per leenlid de bijschrijvingen op, en afschrijvingen van de leningrekening bijhoudt. In het leningregister staan ook de uitkeringen van rente op de lening aan het betreffende leenlid. Zuiderlicht is bevoegd om het onderhoud van het leningregister geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Welke gegevens zijn vastgelegd en hoeveel leningen het leenlid heeft verstrekt zijn zichtbaar in de besloten digitale omgeving van Econobis. Die gegevens zijn alleen zichtbaar voor het leenlid of personen die het leenlid wettelijk vertegenwoordigen, Zuiderlicht en daartoe gemachtigde personen van Econobis. Alleen het lid zelf kan op het besloten gedeelte van de website van Zuiderlicht gegevens aanpassen, of daartoe een verzoek doen aan Zuiderlicht.
 11. Over de leningen keert Zuiderlicht jaarlijks rente uit.
 12. Een lening is rentedragend vanaf de 1e van de maand na ontvangst door Zuiderlicht.
 13. De algemene ledenvergadering besluit óf en hoeveel rente Zuiderlicht uitkeert over leningen die Zuiderlicht ontving voor en tijdens het meest recente, afgesloten boekjaar. Het bestuur van Zuiderlicht doet daartoe een voorstel. Het bestuur en de algemene ledenvergadering houden daarbij rekening met de financiële positie, resultaten en voorgenomen investeringen van Zuiderlicht. De rente bedraagt minimaal 0% en maximaal 5% op jaarbasis.
 14. Zuiderlicht keert de rente met betrekking tot het afgelopen boekjaar uit binnen 60 dagen na het besluit van de algemene ledenvergadering.
 15. Leenleden kunnen op elk moment van het jaar in het voor hen private deel van Econobis een overzicht vinden van hun uitstaande leningen en aan hen uitgekeerde rente.
 16. Elk leenlid heeft recht op terugbetaling van het bedrag van zijn of haar lening, mits daar voldoende financiële ruimte voor is. Tijdens één van haar jaarlijkse vergaderingen legt de algemene ledenvergadering, op basis van een voorstel van het bestuur, vast hoeveel ruimte er is. Zij houdt daarbij rekening met de financiële positie, resultaten en voorgenomen (des)investeringen van Zuiderlicht.
 17. Bij terugbetaling krijgt het leenlid rente tot de maand van terugbetaling.
 18. Leenleden die hun lening terug willen kunnen daartoe een verzoek richten aan het bestuur. Beëindiging van het lidmaatschap vat Zuiderlicht op als een verzoek tot terugbetaling.
 19. Het bestuur beslist over een verzoek tot terugbetaling. Zij houdt daarbij rekening met de door de algemene ledenvergadering bepaalde totale ruimte voor terugbetaling in het lopende jaar. Wanneer er nog ruimte tot terugbetaling over is uit het direct voorafgaand jaar kan het bestuur van Zuiderlicht besluiten om het verzoek direct in te willigen. Wanneer Zuiderlicht een terugbetalingsverzoek niet kan honoreren schuift zij het verzoek tot terugbetaling door naar het volgende jaar. De datum van ontvangst van het verzoek bepaalt de volgorde van behandeling.
 20. Ook wanneer leenleden daar niet om vragen kan de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur besluiten om leningen terug te betalen: bijvoorbeeld wanneer Zuiderlicht te weinig nieuwe projecten realiseert. In dat geval betaalt Zuiderlicht naar rato in één keer een percentage van alle uitstaande leningen terug. Zuiderlicht stelt haar leenleden binnen 30 dagen na zo’n besluit op de hoogte. Binnen 3 maanden na dat besluit betaalt ze het percentage terug. Over de terugbetaalde bedragen keert Zuiderlicht rente uit conform het besluit van de algemene ledenvergadering.
 21. Het bestuur is bevoegd andere schulden van Zuiderlicht voorrang te geven op leningen van leden wanneer dat voor de financiering van Zuiderlicht of haar projecten wenselijk is. Leningen van het Duurzaamheidsfonds hebben altijd voorrang op leningen van leden.
 22. Een lid mag zijn of haar lidmaatschap overdragen aan een andere persoon.
 23. Wanneer een lid zijn of haar lidmaatschap overdraagt, draagt het ook de aan dat lidmaatschap gekoppelde leningen over. Zuiderlicht bevestigt de overdracht aan beide betrokken personen, met vermelding van het bedrag van de lening.
 24. Binnen een jaar nadat het leenreglement van kracht is geworden zorgt Zuiderlicht dat leden, in de besloten omgeving van Econobis, hun belangstelling voor uitbreiding of afbouw van hun lening bekend kunnen maken.
 25. Elk leenlid is verplicht zijn of haar adres, emailadres en bankrekeninggegevens op te geven, en om wijzigingen daarin door te geven. Als een leenlid dat niet doet, is Zuiderlicht niet aansprakelijk voor de gevolgen. Op persoonsgegevens is het privacy beleid van Zuiderlicht van toepassing zoals beschreven in de Privacy verklaring van Zuiderlicht.
 26. De bankrekening van waaraf een leenlid voor de laatste keer zijn of haar lening aan Zuiderlicht heeft overgemaakt geldt als tegenrekening waarnaar Zuiderlicht rente en terugbetaling overmaakt, tenzij het leenlid daarvoor een andere rekening opgeeft.
 27. Zuiderlicht mag vorderingen op een leenlid verrekenen met de lening van het leenlid.
 28. Zuiderlicht mag voorwaarden stellen aan het aangaan van een lening-overeenkomst, de acceptatie van een lening, of de overdracht van een lening, al dan niet in combinatie met het lidmaatschap. Eén van de voorwaarden is dat Zuiderlicht de identiteit en bevoegdheid van betrokken persoon of personen kan registreren en verifiëren.
 29. Wanneer er geschillen zijn naar aanleiding van (de toepassing van) dit leenreglement zal het bestuur daar binnen 2 maanden over in gesprek gaan. Wanneer dat niets oplevert kan een lid in beroep gaan op de algemene ledenvergadering. Het bestuur spreekt zich daar vervolgens over uit.
 30. Dit leenreglement treedt in werking op 24 juni 2021. Per diezelfde datum vervangt het leenreglement, zoals voor de laatste keer gewijzigd op 25 november 2014.