Verslag ALV, 1 juli 2020

Welkom

door Aukje van Bezeij

Het belooft geen saaie avond te worden. Wat wel ongelooflijk saai is, is dat jullie, leden, er niet bij zijn.

Zeven jaar
We bestaan zeven jaar. Ons vijfjarig bestaan, dat waren we bijna vergeten. Maar na zeven jaar, dan gebeurt er iets. Zeven is een bijzonder getal: zeven dagen in een week, zeven geitjes en de wolf, zeven dwergjes en sneeuwwitje, de zeven vette jaren, de zeven magere jaren, Aeneas die in zeven jaren de wereld rondzwierf. Ook in de antroposofie is zeven een belangrijk getal: na zeven levensjaren sluiten we in onze eigen ontwikkeling iets af, en ontwikkelen we verder naar een volgende fase. Zeven is rond, het is af.

In zeven jaar tijd is Zuiderlicht – van een idee aan een keukentafel – geworden tot een coöperatie met 18 gerealiseerde projecten, hard op weg naar 1.000 leden. En dan verandert er iets. Frank leidt leden op om een aantal zonprojecten over te kunnen dragen en richt zich meer op windprojecten.  Anderen, zoals vandaag Yolanda, Pauline en ook Radboud, doen dat rigoureuzer. Ze zeggen: het is mooi geweest, ik geef het stokje over. En gelukkig hebben we dan ook weer leden die zeggen: die nieuwe fase, die trekt mij wel. Ik neem dat stokje over.

Vanavond nemen we dus afscheid. We stellen ook een nieuwe voorzitter en secretaris aan jullie voor. We gaan vooruitkijken naar de projecten die we nog dit jaar willen realiseren. Frank vertelt over de plannen van Amsterdam Wind. We vertellen wat over het Potje van Paultje. En Pauline krijgt het laatste woord. Maar eerst gaat Frank het financiële jaar afsluiten.

Toelichting financieel jaarverslag 2019

door Frank Boon

De cijfers die we laten zien zijn afkomstig uit het Financieel Jaarverslag 2019.

Winst en verlies

Aan de projectkant zijn de belangrijkste inkomstenbronnen de gebruiksvergoedingen van locaties voor de met zonnepanelen opgewekte stroom en Stimulering Duurzame Energie (SDE). We kregen ook inkomsten uit onze twee postcoderoosprojecten: de Geert Groote School en Joy. Die leverden stroom aan leden. Verder hebben we opbrengsten uit projectontwikkeling: vooral subsidie om de projecten te kunnen doen. Tot slot kregen we donaties van leden, oftewel niet opgenomen rente. Later op de avond doen we een voorstel voor het gebruik van die donaties. In totaal hadden we ruim €90.000 aan inkomsten.

Daar staan ook kosten tegenover voor het onderhoud van de zonnepanelen en reserveringen om onderdelen te kunnen vervangen. Projecten dragen €10 per kWp per jaar af aan de organisatie. Andere kosten zijn kosten voor de ontwikkeling, waaronder uren van Frank en Aukje, verzekeringen, accountantskosten en kosten voor het vestigen van recht van opstal. Tot slot betaalden we rente over leningen aan de gemeente Amsterdam. Al met al maakten we bijna €43.000 aan kosten. Daarnaast zijn er ruim €37.000 aan afschrijvingskosten. Het resultaat, vóór het uitkeren van rente is daarmee ruim €10.000.

Resultaat projecten: wanneer we 3% rente uitkeren over de leningen van leden is het positieve resultaat: €766 exclusief de vorig jaar door leden teruggegeven rente.

Aan de organisatiekant zijn de belangrijkste inkomsten de bijdragen van Greenchoice voor zogenaamde wederverkoop van stroom en gas en de bijdrage van projecten. Daarnaast ontving Zuiderlicht inkomsten uit sponsoring en subsidie.

Kosten maakten we voor ledenwerving, communicatie, administratie en verenigingsactiviteiten, zoals de ALV’s, bestuurs- en aansprakelijkheidsverzekeringen en lidmaatschappen van brancheverzekeringen. Tot slot maakten we kosten voor onderzoek, wat we deden in samenwerking met Drift.

Resultaat organisatie: de organisatie haalde een resultaat van bijna €5.000. Dit jaar kwam daar nog wat bij, een bijzondere post: we verkochten ons aandeel in windmolen de Grutto, in Zeewolde. Met onze investering hielpen we indertijd een lokale coöperatie in het zadel. Dit jaar kon die coöperatie de andere coöperaties uitkopen. Het netto resultaat is ruim €11.000.

Balans – Activa

Het bezit van Zuiderlicht bestaat vooral uit zonnepanelen. Daarnaast hebben we ruim €300.000 aan projecten in ontwikkeling: dat zijn projecten die we in 2019 realiseerden maar nog niet activeerden. Naast bezittingen in de vorm van projecten heeft Zuiderlicht geld op de bank staan: dat geld dient als een buffer waarmee we aan onze verplichtingen kunnen doen, bijvoorbeeld richting leden, maar bijvoorbeeld ook leveranciers van zonnepanelen. Pauline, je kunt afsluiten met bijna 1 miljoen op de balans.

Balans – Passiva

De schulden van Zuiderlicht bestaan vooral uit leningen van leden en het Duurzaamheidsfonds. Van leden namen we de afgelopen jaren 1.525 leningen aan, waarvan 581 in 2019. Dat is ruim een derde. De totale waarde van alle leningen bedraagt ruim €380.000. Bij het Duurzaamheidsfonds leenden we ruim €480.000.

Toelichting Kascommissie

Door Jan Smolenaars 

  • Het financiële verslag is goed gepresenteerd en helder toegelicht.
  • Wettelijke bepalingen zijn nageleefd.
  • Het jaarverslag geeft een goed beeld. De toelichting is uitgebreid en helder.
  • Aan de verplichting van 6 maanden is – zeg maar precies – voldaan.
  • De vennootschapsbelasting is geaccepteerd door belastingdienst.
  • De aanbevelingen van vorig jaar zijn door de penningmeester en Frank goed opgepakt.

Conclusie

De kascommissie adviseert de ALV om het financiële verslag van 2019 goed te keuren en het bestuur decharge te geven.

Klik hier voor de Presentatie van de Kascommissie.

Uit te keren rente aan leden

Bij 2% is het resultaat €4.349
Bij 3% is het resultaat €1.449
Bij 4% is het resultaat – €1,451
Bij 5% is het resultaat – €4,351

Het bestuur stelt voor om 3% rente uit te keren over leningen die zijn ontvangen tot en met 31 december 2019.

De ALV stemt unaniem in met het uitkeren van 3% rente.

Frank legt uit dat we leden waarvan we het IBAN nummer niet hebben aanschrijven. Ze krijgen de kans om dat aan ons aan te leveren. Na de zomervakantie, in september, maken we de rente over.

Vastestellen jaarverslag en decharge bestuur

De ALV gaat akkoord. De ALV geeft daarmee decharge aan het bestuur.

Afscheid van Yolanda, Pauline en Radboud

door Aukje

Yolanda (secretaris) en Pauline (voorzitter) zijn vrij om te gaan. De vraag is, hoe fijn is dat? Dat Yolanda en Pauline weg mogen? Yolanda en Pauline zijn Zuiderlicht. Zonder hen was er geen Zuiderlicht geweest.

Dank aan Yolanda

Yolanda was onze stille kracht. Yolanda heeft een drukke baan. Ze heeft altijd moeite moeten doen om bij onze vergaderingen te zijn. Maar ze was er wel. Als het werk overliep, was Yolanda er. Vooral ik heb veel aan Yolanda gehad. Yolanda is een communicatiekanon. Yolanda las elke nieuwsbrief mee en vond altijd wel iets – wat iets zegt over mij, maar zeker ook over Yolanda.

Dank aan Radboud en oproep voor een nieuw lid voor de kascommissie

Aukje bedankt in de tussentijd ook Radboud. Hij is er niet bij, we hoeven hem ook geen Paultje te overhandigen. Die heeft hij al. We realiseerden ons al eerder hoe belangrijk Radboud was voor Zuiderlicht. Ook Radboud was een stille kracht: iemand die ons achter de schermen enorm hielp, met het financiële gedeelte. Radboud is de oprichter van de kascommissie.

De opvolger van Radboud was er al: Jan Smolenaars. Maar Jan vindt het leuk als er nog iemand bij komt. Heb je interesse? Laat het ons weten.

Dank aan Pauline

Wat is Zuiderlicht zonder Pauline? Pauline was kapitein op het schip, met een blik op oneindig. Terwijl Frank en ik ijverig onze puzzelstukjes legden, van project naar project gaan, wees Pauline naar de stip op de horizon. 200 windmolens. 20 miljoen kilowattuur, de hele metropool op schone energie, in 2025.

Pauline is niet alleen van de getallen. Wat nu 02025 heet was ooit Wij Krijgen Kippen. Ze was de moederkip die zich altijd bekommerde om ons, de kuikens in dat warme nest. Je vroeg altijd hoe het met ons ging. En ze had vrienden. Bij Shell, bij de overheid, Alliander. Ze was een kindervriend en degene die de Dirken en Derken onze ALV’s binnen haalde: Derk Loorbach, Dirk van Sintjan, Marjan Minnesma, Bouwe de Boer, en uit California, John di Stasio. Ze had, heeft veel petten, en zette die allemaal op als daarmee deuren open gingen voor Zuiderlicht.

Pauline is altijd van de grote ambitie en nieuwe projecten. Zeven jaar aaneen, zo’n afgebakend project, dat is voor haar lang. Alleen al daarvoor moeten we je dankbaar zijn.

Voorstellen nieuwe bestuursleden

Het zou een droevig moment zijn, als we niet zeker zouden weten dat het wel goed komt. Dat er mooie mensen klaar staan om de talen over te nemen: Andrea van de Graaf en Marije Ebbers. De volgende zeven jaar zijn misschien nog wel veel spannender.

Niet iedereen kan zo maar Pauline opvolgen, Andrea kan dat wel. Ze is actief in hetzelfde veld als Zuiderlicht, maar dan in de Haarlemmermeer. Daar heeft Andrea ongelooflijk veel voor elkaar gekregen. Haar netwerk is even groot, en aan ambities hoeven we ook niets in te boeten. Andrea, al zeven jaar lid van Zuiderlicht, gaf onlangs aan dat ze wel wat meer wilde doen, precies op het moment dat Pauline een stapje terug wilde doen. It had to be.

Voor een nieuwe secretaris plaatsten we een oproep, en daar reageerde Marije op. Marije kennen vooral Frank en ik al langer. Marije deed een master over coöperaties en onderzocht hoe coöperatief Zuiderlicht nou eigenlijk was.

Marije Ebbers

Ik woon in Amsterdam, met mijn man en twee kinderen. In 2014 werd ik lid van Zuiderlicht, omdat ik iets wilde bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. Wat meespeelde was dat ik een appartement huurde, en geen geschikt dak had voor zonnepanelen. Dankzij initiatieven als Zuiderlicht hoef je het ook niet alleen te doen, maar kan het samen: vanuit de verbinding en samenwerking. Dat Zuiderlicht een coöperatie is, is voor mij meer dan de kers op de taart. Geld en techniek zijn belangrijk, maar uiteindelijk zijn het mensen die het moeten doen en moeten willen doen. Een coöperatie is een mooi middel om geld en inzet te kanaliseren. Ik kijk er naar uit om bij te kunnen dragen aan de structuur en de inhoud van Zuiderlicht. Ik heb zin om aan de slag te gaan.

Andrea van de Graaf

Ik vind het reuze spannend om hier te staan, want inderdaad, wie kan Pauline vervangen? Ik had aangegeven iets meer te willen doen, maar niet als voorzitter. Daar moest ik even over nadenken. Ik besloot de uitdaging aan te gaan, om Pauline op te volgen, op mijn eigen manier. Nog even over het beeld van Pauline als moederkip met de kuikentjes: ik ben blij dat de kuikens volwassen zijn geworden. Dat ze al zo veel weten. Ik denk dat we samen het werk kunnen voortzetten. Ik vind het ontzettend spannend, en vooral ontzettend leuk. Over mezelf: ik woon ook in Amsterdam, ook in een van de woonboten aan het IJsbaanpad. Ik heb twee kinderen, en de oudste kreeg vandaag zijn diploma. Die vliegt uit en ik krijg dus meer tijd.

De ALV geeft unaniem goedkeuring aan de benoeming van Andrea en Marije.

Investeringsmandaat

door Frank

Voor 2020 zien we de mogelijkheid om nog vijf projecten te doen: panelen op basisschool de Elzenhagen in Noord, het Spinoza Lyceum in Zuid, en nog drie daken uit het cluster van Gemeentelijk Vastgoed. Dat gaat om 1.100 zonnepanelen, een investering van ongeveer €500.000. We vragen de ALV daarvoor een mandaat.

De ALV geeft het mandaat.

Amsterdam Wind

Amsterdam Wind is een samenwerking van 4 energiecoöperaties (Amsterdam Energie, Onze Energie, de Windvogel en Zuiderlicht) met als doel de realisatie van coöperatieve windmolens in en rond Amsterdam. Oftewel, ervoor zorgen dat de windmolens die er komen eigendom worden van Amsterdammers. Zodat Amsterdammers kunnen beslissen wat er gebeurt met de revenuen.

Daar startten we al een aantal jaar geleden mee, met toen als doel om de provincie ervan te overtuigen dat windenergie, mits coöperatief, een goed idee is. Daar ging de provincie toen niet in mee. In maart 2019 hadden we verkiezingen, de nieuwe coalitie schreef een coalitieakkoord met de naam Duurzaam Doorpakken.

De gemeente was altijd al voorstander van windenergie. Sinds eind 2019 vergadert Amsterdam Wind weer. Er waren diverse informatieavonden, waarin Amsterdam Wind ook aan het woord kwam. De gemeente wil dat Amsterdammers / Amsterdam Wind – minimaal voor de helft  – de molens ontwikkelen. Ook andere coöperaties kunnen meedoen. Of we dat met 4, 5 of 6 coöperaties gaan doen is niet interessant. Het gaat erom dat we dat coöperatief gaan doen.

Kortom, het wordt serieus. We vragen subsidies aan. We hebben een eerste locatie aan de Noorder IJplas. Daar waren al informatieavonden voor omwonenden. We zijn zover om de samenwerking concreet te maken. Amsterdam Wind is tot nu toe een werknaam. Nog geen rechtsvorm. Bij de ontwikkeling horen risico’s die vragen om een andere entiteit. We vragen het mandaat om als één van de deelnemende coöperaties, één of meerdere rechtsvormen op te mogen richten.

De ALV geeft toestemming, één lid onthoudt zich van een stem.

Potje van Paultje

door Aukje

Een aantal leden zegt, als we de rente uitkeren: ‘Liever niet, doen jullie er maar wat goeds mee.’ Tijdens de vorige ALV zei een aantal, ‘maar maak het wel concreet.’

We stellen voor om er een Potje van Paultje van te maken. Paultje staat voor het educatieve rendement. Zuiderlicht heeft als doel om zoveel mogelijk schone energie op te wekken, met deelnamen van zo veel mogelijk mensen, mensen met of zonder dak, mensen met of zonder middelen. Maar de kers op de taart is als panelen het begin zijn van nog veel meer duurzame activiteiten. Als de panelen erop liggen, gaan wij weg, maar blijft Paultje. Op scholen en sportclubs is hij vaak een wisseltrofee. Je kunt hem de klas inhalen, met een les over duurzaamheid. Je kunt hem winnen, met een bijzonder duurzaam project. Maar hij kan ook op de vergadertafel staan en je blijven herinneren dat je er met panelen op je dak nog niet bent. Dan begint het pas.

Er gebeuren al mooie dingen. Met kleine bedragen van zeg €50 tot €125, willen we toekomstige projecten stimuleren en op gang helpen. Met als doel bewustwording vergroten en zo de opbrengst van onze zonnepanelen nog veel groter maken. Niet alleen locaties, ook (jonge) leden kunnen een aanvraag doen. De verhalen delen we, zodat die weer anderen inspireren. Afkijken moet, zeggen we op scholen.

Een woord van dank

Ik ga vier mensen bedanken. Jan Smolenaars, die al eerder tijdens een ALV sprak en nu zijn debuut maakte namens de Kascommissie. John van Gelder, die voor de techniek zorgde en alles klaarzette. Peter Hoogendijk en zijn zoon Warner, die het tijdens de avond overnamen van John en van een online ALV, Zuiderlicht TV maakten.

Het laatste woord

door Pauline Westendorp

Zeven jaar geleden zat ik in een stal in Brabant, en belde ik met coöperatie Houthoff, of ze de statuten wilden maken voor Zuiderlicht. Nu zijn we zeven jaar later. Het was een mooie reis. De rivier die we afstromen werd wilder. Maar we slaan niet om bij het eerste windje.  We zijn in balans.

Dat komt ook omdat zo veel mooie mensen on steunden. Professor Ad van Wijk die zei, ‘doe het maar gewoon’. Toen hadden we het nog over Olympische coöperatie. Dat werd Zuiderlicht. Maar dat Olympische komt weer terug, let op mijn woorden. Met Yoram Krozer en de directeur van de Rabobank waren we bij de voetbalclub, waar we zwermden en voelden hoe je met heel veel vogels samen, heel mooi en efficiënt vragen kunt oplossen. Met Ronald, Pallas Agterberg en John di Stasio waren we bij de R.K. begraafplaats. Later kwamen Marjan Minnesma, Derk Loorbach, Dirk Vansintjan.

En we hebben een prachtig ledenbestand. Het is nu heel gezellig, maar het is veel leuker met 70 of 100 man, zoals in Jungle en Joy. We hebben een bijzondere club met leden. Frank heeft het over 1 miljoen op de balans, maar ik wil er graag mee afsluiten dat jullie allemaal op de balans staan. Wat ook al Marije zei, verbinding en samenwerking heeft niet zo veel met geld te maken, maar met mensen. Het coöperatieve is de toekomst: vertrouwen hebben, samen doen, niet meer winst dan nodig is. Mensen thuis, mensen hier, dank jullie wel. Het was een groot genoegen.

Ik heb nog wat meegenomen, voor Andrea, want we hebben namelijk nog een lening van €35.000 uitstaan bij de gemeente: onze eerste lening, die we kregen uitgereikt in de Arena. Daar waren we destijds heel blij mee, dus die mag jij nu boven je bed hangen. Hij staat symbool voor alle leningen, ook de leningen van leden, waar jij nu voor gaat zorgen. Voor Ronald heb ik chocola mee. Want de eerstvolgende bestuursvergadering ben ik er niet. Dat is wat jullie van mij echt gaan missen, de chocola bij de koffie.

De volgende ALV is in december of medio januari. Volgende keer hoop ik weer met z’n allen. Dag!

Download

Download hier de Notulen ALV Zuiderlicht 1 juli 2020.