Ledenovereenkomst voor het afnemen van Buurtstroom

Begripsomschrijvingen

 • Statuten: de statuten van Coöperatief Zuiderlicht U.A. zoals vastgesteld bij notariële akte op 7 augustus 2013.
 • Algemene ledenvergadering (ALV): de algemene ledenvergadering van Coöperatie Zuiderlicht U.A.
 • De coöperatie: Coöperatief Zuiderlicht U.A.
 • Buurtstroom: de stroom die de coöperatie lokaal en duurzaam opwekt
 • Kleinverbruikaansluiting: een elektriciteitsaansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère.

1. Lidmaatschap

 1. Voor afname van buurtstroom moet je lid zijn van de coöperatie.
 2. Voorwaarden van het lidmaatschap zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 3. De Ledenovereenkomst beschrijft de voorwaarden die gelden voor het afnemen van buurtstroom.

2. Postcoderoos en buurtstroom

 • Per duurzame opwekinstallatie maakt de coöperatie bekend in welke postcodegebieden leden buurtstroom kunnen afnemen. Indien zij stroom opwekt door middel van zonnepanelen maakt ze ook bekend:
  1. hoeveel zonnepanelen ze plaatst
  2. hoeveel duurzame stroom in kWh de zonnepanelen per jaar opwekken
  3. indien van toepassing, wat het maximum aan af te nemen buurtstroom per lid is.
 • Alleen leden in de aangewezen postcodegebieden kunnen Buurtstroom afnemen.
 • Alleen leden die over een kleinverbruikaansluiting beschikken kunnen Buurtstroom afnemen.
 • Leden kunnen per persoon niet meer buurtstroom afnemen dan:
  1. het lid per jaar verbruikt én;
  2. maximaal 10.000 kWh per jaar.
 • Zakelijke leden kunnen niet meer buurtstroom afnemen dan:
  1. het lid per jaar verbruikt én;
  2. 20% van de totale jaarlijkse opgewekte stroomproductie van een duurzame opwek installatie én;
  3. maximaal 10.000 kWh per jaar.

3. Energielevering, contributie en korting

 • De coöperatie is niet bevoegd om zelf energie aan haar leden te leveren. Daarom werkt de coöperatie samen met Greenchoice, hierna te noemen “energieleverancier”.
 • De energieleverancier neemt de door de coöperatie opgewekte buurtstroom af, en levert deze door aan de deelnemende leden.
 • Om buurtstroom af te nemen dient een lid met de energieleverancier een overeenkomst aan te gaan voor energielevering. Zonder leverings-overeenkomst met de energieleverancier voor stroomlevering is levering van buurtstroom niet mogelijk.
 • Afnemers van buurtstroom krijgen een korting op de stroomprijs. Deze korting houdt verband met het verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte duurzame energie, hierna: “nabijheidstarief”. Toepassen van het nabijheidstarief kan alleen indien, en voor zover de overheid dat toestaat.
 • Afnemers van buurtstroom betalen een contributie aan de coöperatie. De energieleverancier berekent de contributie op basis van de hoeveelheid afgenomen buurtstroom. De energieleverancier zorgt voor de inning van de contributie, zo mogelijk via je maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering. Afrekening vindt plaats via de energierekening, die de energieleverancier minimaal eens per jaar opstelt.
 • Het tarief voor de contributie is gelijk aan het nabijheidstarief minus de korting. De hoogte van de korting kan de ALV wijzigen (lees verhogen). Leden hebben daar dus zelf zicht en invloed op.
 • De korting bedraagt €0,01 inclusief btw per kWh. Voor een huishouden met een verbruik van 2.400 kWh per jaar, betekent dat een korting van €24 per jaar.
 • Indien een lid meer stroom verbruikt dan hij aan buurtstroom afneemt, komt de extra stroom uit andere duurzame bronnen in Nederland. Hiervoor geldt het standaard stroomtarief behorend bij de overeenkomst voor energielevering met de energieleverancier.
 • Over de extra stroom betaalt het lid geen contributie aan de coöperatie.

4. Start levering, looptijd en beëindiging leveringsovereenkomst

 

 • Levering van buurtstroom begint zodra dat mogelijk is, gelet op:
  1. een leveringsovereenkomst met de energieleverancier en;
  2. goedkeuring voor toepassing van het nabijheidstarief.
 • Om als lid buurtstroom af te kunnen nemen heeft de coöperatie goedkeuring nodig van de belastingdienst. Levering van buurtstroom uit een duurzame opwekinstallatie start pas als de coöperatie hiervoor die goedkeuring heeft ontvangen. Indien de coöperatie deze goedkeuring niet meer heeft wordt de levering van buurtstroom weer gestaakt.
 • De belastingdienst verleent goedkeuring voor een periode van 15 jaar, en mogelijk langer.
 • Deze ledenovereenkomst heeft betrekking op een periode van maximaal 15 jaar, te rekenen vanaf de inbedrijfstelling van een duurzame opwek installatie.
 • Na 15 jaar kan deze ledenovereenkomst doorlopen, zolang de opwek installatie stroom blijft leveren, en de Belastingdienst het nabijheidstarief blijft toepassen.
 • Het lid kan afname van buurstroom beëindigen, in geval:
  1. van verhuizing van het lid naar een locatie buiten de beschikbare postcodegebieden;
  2. het lid een leveringsovereenkomst sluit met een andere leverancier dan de energieleverancier waarmee de coöperatie samenwerkt;
 • het lid de coöperatie hierom verzoekt.

5. Het lid dient de coöperatie minimaal 2 maanden voor opzegging schriftelijk op de hoogte te stellen.

 • De coöperatie kan deze ledenovereenkomst tussentijds door een eenzijdige verklaring ontbinden, zonder vergoeding van schade, indien:
  1. de goedkeuring voor toepassing van het nabijheidstarief wordt onthouden of ontnomen, of;
  2. de productie van buurtstroom gedurende langere tijd stil valt of blijvend wordt gestaakt.

Download de ledenovereenkomst voor buurtstroom als pdf